Contact_meeting C_2022

Wspólne spotkanie dyrektorów Instytutów Konfucjusza i Klas Konfucjańskich Zakopane, 24-26 stycznia 2022 r.

W celu dostosowania się do nowej sytuacji związanej z reorganizacją HANBAB-siedziby głównej Instytutów Konfucjusza w Chinach oraz, aby wzmocnić wymianę i zacieśnić kontakty pomiędzy Instytutami Konfucjusza (w tym Klasami Konfucjańskimi) w Polsce,  w dniach 24-26 stycznia 2022 miało miejsce w Zakopanem wydarzenie pn.: „Wspólne Spotkanie Dyrektorów Instytutów Konfucjusza i Klas Konfucjańskich w Polsce w 2022 roku”. Tegoroczne wydarzenie zostało przygotowane we współpracy trzech instytutów: Instytutu Konfucjusza w Opolu, Instytutu Konfucjusza w Krakowie oraz Instytutu Konfucjusza we Wrocławiu. W wydarzeniu wzięli również udział zaproszeni przedstawiciele z Instytutu Konfucjusza Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Konfucjusza na Uniwersytecie Gdańskim.

Spotkanie otworzyła polska Dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu – pani profesor Maria Bernat zwracając uwagę na dynamicznie zachodzące zmiany w sieci Instytutów Konfucjusza na świecie oraz problemy związane z pandemią COVID i jej wpływ na funkcjonowanie instytutów.  Następnie przemawiali polscy dyrektorzy Instytutu Konfucjusza we Wrocławiu- profesor Gościwit Malinowski i Instytutu Konfucjusza w Krakowie – doktor Bogdan Zemanek, którzy podkreślili, jak ważna staje się wymiana doświadczeń w okresie pandemii, będącej przyczyną napotykanych obecnie trudności w funkcjonowaniu Instytutów Konfucjusza. Kolejną częścią tego dnia była dyskusja – w grupach chińskiej i polskiej – na następujące tematy:

  • „Nowe mechanizmy Instytutów Konfucjusza (Klas Konfucjańskich) i ich możliwa rola w promowaniu współpracy naukowej pomiędzy uczelniami goszczącymi”

oraz

  • „Koordynacja działalności dydaktycznej i kulturalnej Instytutów Konfucjusza (Klas Konfucjańskich) w obliczu pandemii COVID 19”.

W grupie chińskiej, chińska dyrektor Instytutu Konfucjusza w Opolu, pani profesor Gong Wenjing, przedstawiła obecną strukturę administracyjną Instytutu Konfucjusza w Opolu i jego trzech afiliowanych Klas Konfucjańskich, a także prowadzoną przez te jednostki działalność w zakresie nauczania języka chińskiego, szkolenia nauczycieli, a także promocji kultury w okresie epidemii. Omówiła również praktyczne aspekty promowania polsko-chińskiej współpracy uczelni w ramach Chińsko-Polskiego Konsorcjum Uniwersyteckiego jako zadań realizowanych przez Instytut Konfucjusza w Opolu. Z kolei chińska dyrektor Instytutu Konfucjusza w Krakowie, pani profesor Yang Huiling przedstawiła przyczyny wdrażania rozwiązań związanych z nauczaniem online oraz innych działań w tej formule i podzieliła się przykładami konkretnych osiągnięć. Pani profesor podzieliła się również skutecznymi sposobami radzenia z wypaleniem uczniów. Jej wystąpienie zakończyły spostrzeżenia związane z obsługą strony internetowej Instytutu Konfucjusza i propozycja wykorzystania w przyszłości technologii VR do nauczania języka chińskiego. Chińska dyrektor Instytutu Konfucjusza we Wrocławiu, profesor Xia Guoxiang podzieliła się swoim cennym doświadczeniem w organizowaniu internetowych działań kulturalnych podczas pandemii, w czasie których starała się wzbudzić zainteresowanie uczniów nauką, i jednocześnie poprawić ich zdolność uczenia się poprzez zajęcia z kaligrafii oraz konkursy recytatorskie. Chińska dyrektor Instytutu Konfucjusza na Politechnice Warszawskiej, profesor Zhao Haiyan poinformowała, że Instytut Konfucjusza pozyskał znaczną liczbę osób uczących się języka chińskiego, oferując firmie Huawei kursy języka chińskiego biznesowego.

W grupie polskiej dyrektorzy wskazali na konieczność zacieśnienia współpracy pomiędzy Instytutami Konfucjusza w Polsce. Po pierwsze, więzi między Instytutami Konfucjusza (Klasami Konfucjańskimi) można wzmocnić poprzez stworzenie platformy mediów społecznościowych, na której wszystkie Instytuty Konfucjusza mogłyby wymieniać się prowadzonymi działaniami w zakresie kultury oraz udostępniać wykłady, co pozwoliłoby na zwiększenie zasięgu i liczby odbiorców w Polsce.  Po drugie, instytuty mogłyby stworzyć nową ofertę obejmującą kurs chińskiego biznesu i prawa chińskiego dla polskich studentów, których znajomość języka chińskiego pozwala na swobodną komunikację. Po trzecie, poprzez współpracę z innymi polskimi instytucjami, Instytuty Konfucjusza mogłyby również przygotować ofertę dotyczącą kursów na temat polskiej kultury i etykiety biznesowej dedykowane pracownikom firm chińskich. Członkowie polskiej grupy wyrazili również chęć prowadzenia badań interdyscyplinarnych z chińskimi partnerami w ramach programu Shang wskazując na potencjalne wspólne tematy w obszarze nauk społecznych, możliwości przełamywania barier i poszerzenia horyzontów.

Uczestnicy spotkania, kontynuując dyskusję na powyższe tematy w bardziej kameralnych grupach i podczas indywidualnych rozmów, zasadniczo zgodzili się co do celowości kluczowych pomysłów i bieżących kierunków zmian.

Z kolei mini koncert muzyczny pani Lin na instrumencie Guzheng oraz zajęcia Tai Chi prowadzone przez pana Sławomira Ostrowskiego zorganizowane przez Instytut Konfucjusza w Opolu, które miały miejsce po merytorycznej dyskusji, wzbogaciły spotkanie o elementy kulturowe i zostały z entuzjazmem przyjęte przez wszystkich zgromadzonych.

Wspólne spotkanie w Zakopanem z pewnością znacząco wpłynęło na wzmocnienie więzi między Instytutami Konfucjusza i Klasami Konfucjańskimi w Polsce, co w ocenie uczestników, przyniesie wymierne korzyści dla nauczania języka chińskiego w Polsce i wymiany kulturalnej pomiędzy obydwoma krajami.

Studia podyplomowe: Chiny w biznesie międzynarodowym – prawne i kulturowe aspekty współpracy

Studia Podyplomowe

Chiny w biznesie międzynarodowym
– prawne i kulturowe aspekty współpracy

 

ADRESACI:– Menedżerowie;
– Osoby zainteresowane współpracą gospodarczą
z podmiotami chińskimi;
– Osoby zainteresowane pracą na stanowiskach kierowniczych
w chińskich przedsiębiorstwach;
– Przedstawiciele firm doradczo – szkoleniowych;
– Trenerzy i konsultanci;
– Pracownicy samorządowi;
– Przedstawiciele mediów.

CZAS I MIEJSCE TRWANIA
– 2 semestry

– Centrum Współpracy Polska – Chiny
„Instytut Konfucjusza”
Politechnika Opolska
Prószkowska 76

NASI SPECJALIŚCI
– dr hab. Bogdan Góralczyk, prof. UW
– prof. dr hab. Marian Noga
– mgr Radosław Pyffel
– ks. dr hab. Dariusz Kleinowski – Różycki
– mgr Yingnan Sun
– mgr Wenjing Gong
… i wielu innych

KORZYŚCI
Wiedza zdobyta w trakcie studiów stworzy trwałą bazę dla efektywnej współpracy z podmiotami chińskimi i sprawnego poruszania w realiach chińskiej gospodarki. Wysoką jakość przedłożonej oferty kształcenia podyplomowego zapewnia kadra naukowców, praktyków biznesu oraz dyplomatów
z Polski Chin.

WIĘCEJ INFORMACJI
dr hab. Maria Bernat
ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
tel. 501 574 526
e-mail: m.bernat@po.edu.pl
Adres strony rekrutacyjnej: https://irk.po.edu.pl/pl/offer/ZAP_SP_2022/programme/SP-CBM/