Centrum Współpracy Polska-Chiny Instytut Konfucjusza w Opolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Centrum Współpracy Polska-Chiny Instytut Konfucjusza w Opolu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2009-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Strona posiada elementy graficzne/nietekstowe, które powinny być ukryte podczas korzystania z programów czytających.
 • Strona posiada elementy pozbawione atrybutów aria.
 • Strona posiada formularze bez etykiet, które określają jego cel, bez alternatywnego tytułu oraz pola pozbawione etykiet.
 • Strona może zawierać linki graficzne bez ustawionego tekstu alternatywnego.
 • Strona posiada obszary, które po powiększeniu zaburzają odczyt treści.
 • Na stronie dostępne są pliki tekstowe w formacie PDF, które nie zostały odpowiednio sformatowane.
 • Na stronie osadzone są filmy z serwisu YouTube, które nie posiadają audio deskrypcji i napisów.

Wyłączenia:

 • Na stronie osadzone są filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Na stronie osadzone są galerie zdjęć, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informujemy, że treści niedostępne wynikające z błędów redaktorskich są systematycznie poprawiane. Dodatkowo prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności udostępnianych dokumentów elektronicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na numer telefonu: 77 449 81 33 lub na adres email: w.sasiadek@po.edu.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.