Formularz dla Studentów i Pracowników UO kontynuujących kurs

Formularz dla Studentów i Pracowników UO

stypendia21_22

Stypendia Instytutu Konfucjusza – 2022/23

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Prosimy o uważne zapoznanie się ze wszystkimi informacjami umieszczonymi zarówno w tym dokumencie, jak i na stronie http://chinese.cn/page/#/pcpage/project_detail

Na ww. stronie znajdą Państwo pełną informację o stypendiach konfucjańskich w języku chińskim, angielskim i hiszpańskim.

Kontakt z Center For Language Education And Cooperation (CLEC)

Division of Test and Scholarships

Email: scholarships@chinese.cn

Tel: +86-10-58595875

Instytuty Konfucjusza (i Klasy Konfucjańskie) w różnych krajach, chińskie centra egzaminacyjne oraz wydziały edukacyjne i kulturalne chińskich ambasad i konsulatów są instytucjami rekomendującymi, odpowiedzialnymi za rekrutację na stypendia, selekcję kandydatów, sprawdzanie dokumentów aplikacyjnych, kontakt z instytucjami przyjmującymi oraz dostarczenie dokumentów osób aplikujących do instytucji przyjmujących.

Warunki aplikowania na stypendia w Instytucie Konfucjusza w Opolu

O stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 • obywatelstwo inne niż chińskie,
 • wiek: 16-35 lat (dnia 1 września 2022 r.),
 • w przypadku osób pracujących w charakterze nauczyciela j. chińskiego, górna granica wieku wynosi 45 lat, a u osób ubiegających się o stypendium na studia licencjackie (BTCSOL) – poniżej 25 lat,
 • dobry stan zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • niekaralność,
 • dobre wyniki w nauce,
 • zainteresowanie językiem chińskim i pracą związaną z nim.

Kategorie stypendium konfucjańskiego

1) Stypendium na studia doktoranckie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (Doctor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: DTCSOL) 

 • stypendium na maksymalnie 4 lata,
 • program rozpoczyna się we wrześniu 2022.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego, lingwistyki lub z kierunków powiązanych z edukacją) oraz transkrypt ocen,
 • certyfikat HSK 6 z wynikiem min. 200 punktów,
 • certyfikat HSKK na poziomie zaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów,
 • ponad dwuletnie doświadczenie z zakresu nauczania języka chińskiego lub powiązanych dziedzin (potrzebne zaświadczenie od pracodawcy),
 • dwa listy referencyjne od pracowników z tytułem naukowym z powiązanych dziedzin,
 • pierwszeństwo w zdobyciu stypendium będą mieć osoby posiadające pisemną gwarancję otrzymania stanowiska w instytucji edukacyjnej (np. w formie umowy lub oficjalnego potwierdzenia od potencjalnego pracodawcy lub też przedstawią inny dowód) po ukończeniu studiów w Chinach.

2) Stypendium na studia magisterskie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: MTCSOL)

 • stypendium na maksymalnie 2 lata,
 • program rozpoczyna się we wrześniu 2022.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia studiów licencjackich lub wyżej,
 • certyfikat HSK 5 z wynikiem min. 210 punktów,
 • HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów,
 • dwa listy referencyjne od pracowników z tytułem naukowym,
 • pierwszeństwo w zdobyciu stypendium będą mieć osoby posiadające pisemną gwarancję otrzymania stanowiska w instytucji edukacyjnej (np. w formie umowy lub oficjalnego potwierdzenia od potencjalnego pracodawcy lub też przedstawią inny dowód) po ukończeniu studiów w Chinach.

3) Stypendium na studia licencjackie z zakresu nauczania języka chińskiego jako języka obcego (Bachelor’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages: BTCSOL)

 • stypendium na maksymalnie 4 lata,
 • program rozpoczyna się we wrześniu 2022.

Wymagania:

 • dyplom ukończenia szkoły średniej,
 • certyfikat HSK 4 z wynikiem min. 210 punktów,
 • HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów.

4) Stypendium na jeden rok akademicki (11 miesięcy)

 • program rozpoczyna się we wrześniu 2022
 • studenci zagraniczni, którzy już raz skorzystali z tego rodzaju stypendium, nie mogą aplikować o nie ponownie

a) Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego (TCSOL)

Wymagania:

 • certyfikat HSK 3 z wynikiem min. 270 punktów,
 • dowolny certyfikat HSKK.

b) Kurs z zakresu lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin, filozofii chińskiej

Wymagania:

 • certyfikat HSK4 z wynikiem min. 180 punktów,
 • HSKK na poziomie średniozaawansowanym z wynikiem min. 60 punktów.

c) Kurs języka chińskiego

Wymagania:

 • certyfikat HSK3 z wynikiem min. 210 punktów,
 • priorytet będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK.

5) Stypendium na jeden semestr (5 miesięcy)

 • rozpoczęcie nauki we wrześniu 2022 lub marcu 2023,
 • osoby posiadające wizę X1 lub X2 w paszporcie nie mogą aplikować o stypendium.

a) Kurs w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego, lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii 

Wymagania:

 • certyfikat HSK 3 z wynikiem min. 180 punktów,
 • certyfikat HSKK.

b) Kurs z zakresu medycyny chińskiej i taiji

Wymagania:

 • certyfikat HSK,
 • priorytet będą mieli kandydaci, którzy przedstawią wyniki z egzaminu HSKK.

Nauczyciele języka chińskiego (aktywni zawodowo)

Aktywni zawodowo nauczyciele języka chińskiego mogą zostać zwolnieni z obowiązku dostarczenia wyników egzaminu HSK pod warunkiem dostarczenia dowodu zatrudnienia oraz listu rekomendacyjnego z instytucji, w której są zatrudnieni.

Zwycięzcy konkursu Chinese Bridge

Laureaci konkursu Chinese Bridge powinni dostarczyć zaświadczenie o otrzymaniu nagrody,
a zwycięzcy wstępnych etapów konkursu w swoich krajach powinni dostarczyć list polecający
z Ambasady ChRL.

Po otrzymaniu certyfikatu stypendialnego Instytutu Konfucjusza na 2022 rok, laureaci powinni zalogować się na stronie internetowej stypendium i przesłać dokumenty do odpowiednich instytucji przyjmujących, po okazaniu odpowiednich certyfikatów CIS.

W celu uzyskania informacji należy kontaktować się poprzez adres mailowy: chinesebridge@chinese.cn

Zakres stypendium

Stypendium zapewnia pełne pokrycie czesnego, opłaty za zakwaterowanie, kieszonkowego oraz pełnego ubezpieczenia zdrowotnego:

– kwota pieniężna pokrywająca koszty zakwaterowania jest do wyłącznej dyspozycji instytucji przyjmującej, która przeznacza ją na opłacenie kosztów zakwaterowania studentów międzynarodowych na terenie kampusu (zazwyczaj pokoje dwuosobowe). Studenci mogą również mieszkać poza kampusem po złożeniu wniosku i uzyskaniu pozwolenia od instytucji przyjmującej. Studenci mieszkający poza kampusem mają prawo do dodatku na zakwaterowanie w wysokości 1000 CNY na osobę/miesiąc dla doktorantów i 700 CNY na osobę/miesiąc dla innych studentów, opłacanego miesięcznie/kwartalnie przez instytucje przyjmujące,

– kieszonkowe jest przyznawane co miesiąc przez instytucje przyjmujące. Miesięczny dodatek dla studentów studiów licencjackich, studentów programów rocznych i semestralnych wynosi 2500 CNY na osobę. Dla studentów programu MTCSOL miesięczny dodatek wynosi 3000 CNY na osobę. Dla studentów programu DTCSOL miesięczny dodatek wynosi 3500 CNY na osobę.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie stypendialnej w Załączniku nr 1.

Procedura aplikacyjna

Pierwszeństwo w aplikowaniu o stypendium poprzez Instytut Konfucjusza w Opolu mają osoby uczęszczające na kurs języka chińskiego prowadzony przez ten Instytut. Kursanci pozostałych Instytutów Konfucjusza w Polsce, składając aplikację muszą przedstawić dwa listy polecające:

 • z Instytutu Konfucjusza, w którym uczestniczą w kursie języka chińskiego
 • ze swojej uczelni / od pracodawcy.

Wszyscy pozostali muszą przedstawić dwa listy polecające ze swojej uczelni / od swojego nauczyciela j. chińskiego / od pracodawcy.

 1. Zapoznanie się z ofertą i wybór programu stypendialnego przez kandydata.

Deadline składania wniosków w systemie stypendialnym cis.chinese.cn (czas pekiński):

 • do 15 maja 2022 (programy rozpoczynające się we wrześniu 2022),
 • do 15 listopada 2022 (programy rozpoczynające się w marcu 2023).
 1. Utworzenie konta na platformie cis.chinese.cn (jeśli ktoś w przeszłości starał się już o stypendium konfucjańskie, powinien utworzyć nowe konto).
 2. Zdobycie potrzebnych do aplikacji dokumentów (Jeżeli dokumenty nie są w wersji chińskiej lub angielskiej, wymagane jest ich tłumaczenie notarialne).
 3. Poinformowanie drogą mailową (y.sun@po.edu.pl lub m.pawlowska@po.edu.pl) i telefoniczną Instytutu Konfucjusza w Opolu o rodzaju stypendium, na które chce się aplikować. Wysłanie skanów dokumentów aplikacyjnych, rekomendacji*, skanu podpisanej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz złożenie prośby o wydanie listu polecającego z Instytutu Konfucjusza w Opolu.

*dla osób z poza IK w Opolu

Wewnętrzne terminy składania podań do Instytutu Konfucjusza w Opolu:

 • programy rozpoczynające się we wrześniu 2022 – do 25 kwietnia 2022 r.
 • programy rozpoczynające się w marcu 2023 – do 30 września 2022 r.
 1. Otrzymanie decyzji o przyznaniu rekomendacji drogą mailową.
 2. Uzupełnienie danych i załadowanie (zgodnie z wytycznymi z systemu, wypisanymi poniżej) wszystkich plików oraz dokładne sprawdzenie ich poprawności.
 3. Poinformowanie drogą mailową (y.sun@po.edu.pl lub m.pawlowska@po.edu.pl) i telefoniczną o ukończeniu aplikacji na platformie i oczekiwanie na akceptację wniosku w systemie przez IK.

Jeżeli wniosek będzie wypełniony poprawnie, IK zatwierdzi go i zostanie on skierowany do akceptacji na kolejnych etapach. W przypadku braków, niepoprawnych danych lub załadowania plików w złym formacie aplikacja zostaje cofnięta w systemie do poprzedniego etapu. Kandydat musi za każdym razem załadować ponownie pliki zgodnie z komentarzami w systemie i ponownie wysłać wniosek do zatwierdzenia (o czym również musi niezwłocznie poinformować IK w Opolu).

 1. Aplikacja jest następnie rozpatrywana na dalszych etapach – przez wybrane uczelnie, a następnie przez Center For Language Education And Cooperation (CLEC) (dawniej Hanban). Na każdym etapie wniosek może być cofnięty – prosimy kandydatów o obserwowanie sytuacji na platformie i informowanie o wszelkich problemach.
 2. Oczekiwanie na decyzję uczelni – zgodę lub odmowę przyjęcia na stypendium.
 3. Przegląd wniosków przez specjalnie powołaną komisję. Przyznanie lub odrzucenie wniosków stypendialnych w oparciu o wyniki HSK/HSKK, liczbę kandydatów z poszczególnych krajów i inne czynniki, a następnie publikacja wyników na około trzy miesiące przed planowanym terminem przyjęcia stypendystów na uczelni.
 4. Aplikanci, którzy otrzymali pozytywną decyzję muszą zatwierdzić ofertę stypendialną instytucji przyjmującej, aby przejść przez kolejne procedury związane ze studiowaniem w Chinach. Należy wydrukować certyfikat CIS (tj. zaświadczenie o otrzymaniu stypendium), który dostępny będzie w systemie elektronicznym oraz po przybyciu na uczelnię zarejestrować się w instytucji przyjmującej w wyznaczonym terminie.

Przed zapisaniem swojej aplikacji w systemie cis.chinese.cn prosimy o upewnienie się, że wybrane przez Państwa uczelnie oferują kursy dla stypendystów z poszczególnych kategorii (tabela będzie dostępna na stronie https://cis.chinese.cn/Account/AcceptShool) oraz czy wymagają dodatkowych dokumentów lub rozmowy kwalifikacyjnej – zalecamy odwiedzenie stron internetowych danych uczelni lub kontakt drogą mailową bezpośrednio z danym uniwersytetem.

Wgrywanie plików do systemu stypendialnego: System nie akceptuje plików .pdf. 

Wszystkie pliki muszą mieć rozszerzenie: .jpg/.gif/.bmp/.jpeg.

Zdjęcie oraz podpis nie mogą przekraczać 300 kB, a inne wgrywane pliki nie mogą przekraczać 2MB.

Tam, gdzie nie ma możliwości wgrania kilku plików równocześnie należy je scalić do jednego pliku.

Inne

 1. W sprawie programu nauczania i listy kursów prosimy o kontakt z instytucją przyjmującą.
 2. Proszę dokładnie zapoznać się z procedurą aplikacyjną (kryteriami i terminami) oraz złożyć wymagane dokumenty w wymaganym czasie.
 3. Studenci ubiegający się o stypendia zamykające się uzyskaniem dyplomu (doktor, magister, licencjat) będą podlegali corocznej ocenie zgodnie z procedurami „Annual Appraisal procedures of International Language Teachers Scholarship”.
 4. W sprawach związanych z zapisem na daną uczelnię oraz innych sprawach związanych z epidemią Covid-19 prosimy o kontakt z instytucją przyjmującą.
 5. Studenci, którzy nie przejdą wstępnego badania zdrowia, zrezygnują z nauki w trakcie trwania stypendium, nie stawią się na uczelni lub zawieszą studia bez pozwolenia zostaną pozbawieni stypendium.

Formularz dla Dorosłych

Courses for students

We invite all students and employees of the Opole University of Technology for Chinese language courses.

STUDENT COURSES START IN OCTOBER.

All classes take place at the headquarters of the Confucius Institute in Opole.

Students attending a Chinese language course can enter it into a supplementary supplement with two ECTS credits.

Timetable for Chinese Class – 2018 summer semester: